พิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560ดร.อุษา สมนึก ตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป หน่วยงาน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัท ซี.พี.สหอุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนขึ้นรับประกาศจากการนำผลิตภัณฑ์กระสอบขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์